"Συχνά για να περάσουνε την ώρα οι ναυτικοί άλμπατρος πιάνουνε, πουλιά μεγάλα της θαλάσσης,  που ακολουθούνε σύντροφοι, το πλοίο, νωχ...